Żłobek Baksio Warszawa

Żłobek na Bemowie

Zapisz dziecko

Zapisy do naszego Żłobka odbywają się przez stronę Zespołu Żłobków m. st. Warszawy:

https://www.zlobki.waw.pl/rekrutacja2012/

 

REKRUTACJA

Rekrutacja do żłobka BAKSIO, prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu wniosków i wspomagania zapisu zwanego dalej Systemem, dostępnego na stronie Zespołu Żłobków.

Informacje ogólne

Na kolejność przyjęcia dziecka nie będą miały żadnego wpływu:

· data i godzina wydrukowania formularza zapisu dziecka,

· data i godzina złożenia formularza w żłobku,

· data i godzina zatwierdzenia formularza przez dyrektora/właściciela żłobka,

· data i godzina dokonania aktualizacji wniosku, dokonywanej do 15 stycznia.

 

1. Zapisy do żłobka

· Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech żłobków, które prowadzą zapisy dzieci, wybierając żłobek pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru według swoich preferencji.

· Żłobek nazywany żłobkiem pierwszego wyboru oznacza, że tam trzeba przynieść wniosek.

· Rodzice drukują wypełniony formularz zgłoszenia (wniosek), a następnie po podpisaniu przez oboje rodziców, składają go w żłobku pierwszego wyboru w ciągu 10 dni roboczych od dnia rejestracji. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w tym czasie, zostanie usunięty z systemu przez właściciela żłobka i wtedy rodzice mogą rejestrować dziecko ponownie.

· Na adres e-mail rodzica/opiekuna przyjdzie informacja potwierdzająca rejestrację wraz z numerem dostępu PIN dzięki któremu można się ponownie logować do systemu i sprawdzać status.

· Po złożeniu wniosku w żłobku status z zarejestrowany zmieni się na oczekujący.

· Za pomocą PIN należy również corocznie aktualizować wniosek do 15 stycznia danego roku. Wniosek niezaktualizowany w tym terminie zostanie usunięty z Systemu.

· W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pomyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, rodzic zobowiązany jest przynieść do żłobka 1-go wyboru wniosek z prośbą o zmianę tych danych.

· Jeżeli chcesz aby wniosek o przyjęcie Twojego dziecka do żłobka był rozpatrywany w procesie rekrutacji od konkretnej daty, złóż w żłobku stosowne oświadczenie.

· Ostateczną decyzję oprzyjęciu dziecka podejmuje komisja rekrutacyjna w żłobku.

2. Zasady i kryteria zapisów

· Każdemu z kryteriów przypisano punktację liczbową, w przypadku kryteriów dotyczących zamieszkaniana terenie m. st. Warszawy, zatrudnienia oraz odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące zasady:

-rodzic samotnie wychowującego dziecko spełniający kryteria otrzymuje maksymalny pułap punktów;

-oboje rodzice spełniający kryteria otrzymują maksymalny pułap punktów;

-jedno z rodziców spełnia kryteria – rodzice otrzymują połowę maksymalnej liczby punktów;

· Uwzględnione będą tylko kryteria wskazane przez rodziców w formularzu zgłoszenia potwierdzonym w Systemie przez właściciela żłobka.

· Zarejestrowane w Systemie formularze zostaną automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriam i kwalifikacyjnymi.

· Na żądanie właściciela żłobka i w terminie przez niego ustalonym rodzice przekazują do wglądu dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w Uchwale nrXXXVII/940/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r.

· W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez właściciela żłobka dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, przyjmuje się, że odpowiednio rodzice lub dziecko, którego wniosek dotyczy, danego kryterium nie spełniają i właściciel zmienia liczbę punktów w Systemie.

· O kolejności przyjęć do Żłobka – w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego wniosku – decyduje kolejność zarejestrowania w systemie oraz wiek dziecka.

Lp.

Opis kryterium

Punkty

1

Rodzice i dziecko mieszkają na terenie m.st. Warszawy

27

2

Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy:

a) oboje rodzice odprowadzają podatek dochodowy do urzędu

skarbowego m.st. Warszawy;

b) rodzic samotnie wychowuje dziecko i odprowadza podatek

dochodowy do urzędu skarbowego m.st. Warszawy;

c) jedno z rodziców odprowadza podatek dochodowy do urzędu

skarbowego m.st. Warszawy;

 

27

 

27

 

13,5

3

Rodzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo wobec matki lub ojca, lub opiekuna prawnego, lub innej osoby, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, albo całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.

27

 

Rodzic samotnie wychowujący dziecko spełniający powyższe kryteria otrzymuje za każde spełniane kryterium 27 pkt.

Gdy rodzice wspólnie wychowują dziecko, każdy z nich otrzymuje po 13,5 pkt. za każde spełniane powyższe kryterium.

 

4

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo:

a) w wieku do 6 lat - 6 punktów,

b) w wieku od 7 do 13 lat - 4 punkty,

c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 punkty,

d) w wieku od 17 do 18 lat - 1 punkt

- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka

 

5

Dziecko, którego dotyczy wniosek, wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

4

6

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością

4

7

Dziecko, którego dotyczy wniosek ma dwoje lub więcej rodzeństwa poniżej 18 roku życia

5

 

© 2011 baksio | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, system cms: NetCoding.pl
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".