Żłobek Baksio Warszawa

Żłobek na Bemowie

Statut

STATUT ŻŁOBKA BAKSIO NR 88

Żłobek BAKSIO działa na podstawie:

1.     Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz.157)

2.     Niniejszego statutu

§ 1
FORMA PRAWNA

1.     Żłobek BAKSIO zwany dalej „Żłobkiem” jest żłobkiem niepublicznym wpisanym do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 64/Z/2012

2.     Siedziba znajduje się w Warszawie, na Bemowie przy ul. Sucharskiego 5.

3.     Organem prowadzącym żłobek jest BAKSIO Paweł Lach ul. Sucharskiego 5, 01-390 Warszawa, NIP 8121678188

4.     Ustalona nazwa placówki: „Żłobek BAKSIO”

§ 2
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

1.     Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka BAKSIO jest:
- podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej Umową),
- złożenie karty informacyjnej o dziecku,
- przestrzeganie terminowego uiszczania opłat,
- dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka.

2.     Żłobek działa w godzinach 7-17 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

3.     Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem od ukończenia 1 roku życia do skończonych 3 lat.

4.     Usługi świadczone w Żłobku BAKSIO są odpłatne. Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku, wnoszone są przez rodziców zgodnie z uchwałą nr XXXVII/937/2012 Rady m.st Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat oraz zgodnie z zasadami wnoszenia opłat określonymi w § 14-15 załącznika do uchwały nr XVII/327/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m. st Warszawy i połączenia żłobków m. st. Warszawy w zespół.
Przyjęcie dziecka do żłobka nastąpi na podstawie skierowania przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

5.     Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują wyprawki określonej na stronie żłobka.

§ 3
OPŁATY

1.     Czesne jest płatne miesięcznie do 12 dnia każdego miesiąca przelewem na konto, którego numer znajduje się na stronie internetowej.

2.     Opłaty za pobyt dzieci w żłobku, zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku i opłat za wyżywienie, realizowane będą zgodnie z aneksem do umowy z m. st. Warszawa PS/B/VI/3/4/2/189/2012-214 i wynoszą 1,78 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz 5,96 zł dziennie za wyżywienie. Żłobek BAKSIO pobiera opłaty od rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4 §2.

3.     O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4
WYŻYWIENIE

1.     Żłobek zapewnia wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową.

2.     Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2§3.

3.     W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek BAKSIO dzień wcześniej. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w klubie Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

4.     Posiłki w określonych formach (słoiczki zamknięte fabrycznie, mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

§ 5
ZDROWIE DZIECKA

1.     Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie
przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

2.     W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 6
ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

1.     Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.

2.     Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Rodziców/Opiekunów pisemnego upoważnienia dla tych osób w żłobku BAKSIO. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.

3.     Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.

4.     Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 17.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.

5.     Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6.     O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.

7.     W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, personel Żłobka BAKSIO zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.

8.     W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.

9.     Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania
się z Rodzicem/Opiekunem.

10.  Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI

Żłobek BAKSIO zapewnia dziecku:

1.     Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.

2.     Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i
artystycznych.

3.     Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.

4.     Organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą.

5.     Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

6.     Indywidualne podejście do dziecka, dobór programu wspierającego talenty dziecka.

7.     Rodzice/Opiekunowie mają w szczególności prawo do:
- rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
- pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
- pomocy w kontaktach ze specjalistami: fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą,
- konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców
- uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach
okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny
- zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.

8.     Rodzice mają obowiązek:
- udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
- regularnego kontaktowania się z personelem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
- zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
- punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
- terminowo uiszczać opłaty,
- natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka.

Dyrektor żłobka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu. Żłobek BAKSIO podlega wpisowi do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy

 

                                                                                                                            Dyrektor Żłobka BAKSIO

 

 

© 2011 baksio | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, system cms: NetCoding.pl
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".