Żłobek Baksio Warszawa

Żłobek na Bemowie

Regulamin

REGULAMIN PORZADKOWY

ŻŁOBKA BAKSIO

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 

Żłobek BAKSIO zwany dalej żłobkiem udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończonego 1 roku do 3 lat.

§ 2

 

1. Ze świadczeń żłobka może korzystać dziecko, a w szczególności dziecko zamieszkałe w Warszawie, w wieku do lat 3, jeżeli nie ma zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców lub opiekunów, albo w przypadku niepełnosprawnosci tych osób.

 

§ 3

 

1. Żłobek BAKSIO zapewnia świadczenia zgodnie z obowiązującymi normami i standardami

opieki nad zdrowym dzieckiem.

2. Podstawa do świadczenia usług wymienionych w ust. 1 jest umowa w sprawie korzystania z usług, która powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia korzystania przez dziecko ze świadczeń żłobka.

 

 

II. Przebieg procesu udzielania świadczeń i obowiązków rodziców/opiekunów

 

§ 4

 

1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic (opiekun) lub inna osoba, która przyprowadza dziecko informuje pracownika żłobka, że dziecko jest zdrowe.

2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych, dziecko poddaje sie ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi sie podwyższoną temperaturę, dziecko odsyła się wraz z rodzicem (opiekunem) lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

§ 5

 

1. Rodzice winni informować dyrektora/właściciela żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

2. Rodzice dzieci nie uczęszczających do żłobka z powodu choroby muszą przed ponownym przyjęciem okazać zaświadczenie lekarskie o zadowalającym stanie zdrowia po przebytej chorobie.

3. O nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić dyrektora/właściciela żłobka najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Późniejsze powiadomienie wyklucza możliwość zwrotu opłaty za dany dzień.

 

 

§ 6

 

1. Po przyjęciu dziecka, dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu

medycznego przez cały okres aż do odebrania przez upoważnione osoby.

 

§ 7

 

1. Rodzice (opiekunowie) informowani są przez personel żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania sie dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów), personel obowiązany jest udzielić zainteresowanym informacji o stanie psychofizycznym a także zauważonych odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.

2a. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają sie nadmierna agresja i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu żłobka, kierownik żłobka po konsultacji z psychologiem informuje o tym rodziców/opiekunów dziecka. Czynności te dokumentowane są w karcie zdrowia dziecka i są podstawa do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez żłobek. Jeżeli rodzic/opiekun kwestionuje konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług żłobka, proszony jest o osobista obserwacje zachowania sie dziecka w grupie żłobka w sposób zalecony przez psychologa lub kierownika żłobka. A nadto rodzicowi wydaje sie pisemną opinie o możliwości weryfikacji opinii psychologa przez poradnie psychologiczną dla małych dzieci.

3. Zaobserwowane u dziecka sińce, inne urazy, poddaje sie ocenie pielęgniarskiej. Jeśli pielęgniarka uzna, po konsultacji z dyrektorem żłobka, ze urazy te mogą wskazywać na to, ze są one skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej (bicia) lub molestowania, także molestowania seksualnego, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami: własnym i dyrektora żłobka.

4. O sporządzeniu notatki informuje sie odbierającego dziecko rodzica (opiekuna) lub osobę upoważnioną.

5. Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, badź jeżeli urazy stwierdzone po raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one przejawem przemocy, dyrektor żłobka obowiązany jest skierować do najbliższej jednostki policji i prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania sie nad dzieckiem.

6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 dołącza sie uwierzytelnione kserokopie dokumentacji sporządzonej przez pielęgniarkę i dyrektora żłobka.

 

§ 8

 

Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z normami dla wieku dziecka:

1) wyżywienie,

2) usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,

3) higienę snu i wypoczynku,

4) organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w

pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,

5) działania profilaktyczne, promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,

6) działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania,

7) udzielanie doraźnej pomocy medycznej,

8) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

§ 9

 

1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub prawnych opiekunów. Za ich pisemną zgodą dziecko może być odebrane przez dorosłą osobę imiennie upoważnioną.

2. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba, co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia sie w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.

 

§ 10

 

1. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17.

2. Rodzic (opiekun) może wchodzić do sal pobytu dzieci. Rodzic (opiekun) winien  być informowany przez personel żłobka o potrzebie  zmiany (zdjęcia) obuwia. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych, personel żłobka winien zachęcać rodzica (opiekuna) do korzystania z tej możliwości.

 

§ 11

 

1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców/opiekunów w:

1) miękkie domowe obuwie z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym, pampersy, wilgotne chusteczki i 2 śliniaki;

2) oznakowaną pidżamkę, pościel (kocyk z poszewką i prześcieradło) oraz 2

ręczniki;

3) bieliznę i odzież na zmianę.

2. Rodzice są zobowiązani do prania i dostarczania czystych:

a) ręczników i pidżamek – 1 raz w tygodniu,

b) pościeli – 1 raz na 2 tygodnie - lub w miarę potrzeb częściej

3. Jeżeli dziecko:

1) korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice (opiekunowie) mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi.

2) ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice (opiekunowie) winni informować na bieżąco personel o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki.

2a)Diety eliminacyjne realizowane są od daty przedłożenia w żłobku do odwołania zaświadczenia lekarskiego na podstawie zaleceń lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.),

Zalecenia lekarskie, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, powinny zawierać określenie jednostki chorobowej oraz wykaz produktów wskazanych i przeciwwskazanych niezbędnych do opracowania właściwej diety eliminacyjnej.

 

 

III. Prawa dziecka

 

§ 12

 

Dziecko ma prawo w szczególności do:

1) równego traktowania,

2) poszanowania godności i intymności,

3) wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,

4) nietykalności fizycznej,

5) poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,

6) odwiedzin rodziców w czasie pobytu w żłobku.

 

 

IV. Obowiązki rodziców/opiekunów

 

§ 13

 

1. Rodzice/opiekunowie winni:

1) włączać sie w tworzenie:

a) programów wychowawczych,

b) programów profilaktyki i promocji zdrowia,

c) organizacje imprez okolicznościowych i innych.

2) kierować uwagi do personelu w trosce o dobro dziecka,

3) zapoznawać sie z treścią ogłoszeń i komunikatów dyrektora żłobka

4) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rodziców,

5) przestrzegać regulaminu porządkowego oraz doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora żłobka

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są informować personel żłobka o przyczynie i

przewidywanym czasie nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj. najpóźniej w dzień poprzedzający  nieobecności dziecka.

3. W przypadku nie uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku za jeden miesiąc po

terminie powyżej 30 dni następuje skreślenie dziecka z rejestru żłobka.

4. W przypadku powstania zaległości w płatności opłaty za pobyt dziecka w żłobku do

30 dni, dziecko może zostać skreślone z rejestru żłobka.

 

§ 14

 

1. Rodzice są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w żłobku.

2. Opłaty wnosi sie z dołu w terminie do dnia 12 – tego każdego miesiąca.

3. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy żłobka.

4. Wysokość opłaty, sposób jej naliczania oraz zakres ewentualnych zniżek określa uchwała Rady m. st. Warszawy.

5. Sposób wnoszenia i zwrotu opłat określa dyrektor żłobka.

 

  

V. Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

O skreśleniu dziecka z listy informuje sie niezwłocznie rodziców/opiekunów na piśmie z

podaniem przyczyny.

 

§ 16

 

Rodzice mogą przynosić do żłobka dary rzeczowe (np. zabawki), które nie podlegają zwrotowi.

 

© 2011 baksio | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, system cms: NetCoding.pl
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".